Immunotherapiecombinatie van nivolumab plus ipilimumab mogelijke eerstelijns behandeloptie bij mRCC

De combinatie van nivolumab en ipilimumab laat een hoger objectief responspercentage (ORR) en een betere progressievrije overleving (PFS) zien dan een behandeling met sunitinib bij voorheen onbehandelde patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom (mRCC). Dit geldt alleen voor patiënten met een gemiddeld of ongunstig risicoprofiel. Dit blijkt uit de CheckMate-214-studie waarvan de resultaten tijdens ESMO 2017 door Bernard Escudier (Villejuif, Frankrijk) werden gepresenteerd. Op basis van deze resultaten zou de immunotherapiecombinatie overwogen kunnen worden als eerstelijnsbehandeling bij deze patiëntengroep, aldus de onderzoeker.

In de fase 3 CheckMate-214-studie werd een combinatie van nivolumab met ipilimumab in eerstelijnssetting bij patiënten met mRCC vergeleken met sunitinib. In totaal werden 1.096 patiënten gerandomiseerd: 550 naar een behandeling met nivolumab/ipilimumab en 546 naar een behandeling met sunitinib. Primaire uitkomstmaten waren het objectieve responspercentage (ORR), de progressievrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS) van alle patiënten met een gemiddeld of ongunstig risicoprofiel. De duur van de follow-up was ongeveer 17,5 maanden.

De ORR voor de patiënten met een gemiddeld of ongunstig risicoprofiel was 41,6% met de combinatietherapie en 26,5% met sunitinib (p<0,0001). Van de patiënten die behandeld waren met nivolumab/ipilimumab behaalde 9,4% een complete respons versus 1,2% van de patiënten die behandeld waren met sunitinib. Voor de combinatie was de mediane duur van de respons nog niet behaald ten tijde van de analyse. Voor sunitinib lag deze op 18,2 maanden. Verder vonden de onderzoekers een verbetering van de mediane PFS voor de combinatie in dit cohort (11,6 maanden voor nivolumab/ipilimumab versus 8,4 maanden voor sunitinib, p=0,03). Ook wanneer gekeken werd naar een baseline PD-L1-expressie van ≥1% bleek dat de ORR en PFS beter waren voor de groep die nivolumab plus ipilimumab ontving in vergelijking met de groep die behandeld werd met sunitinib. De onderzoekers hebben daarnaast onderzocht wat de uitkomsten waren voor de patiënten met een gunstig risicoprofiel. In deze groep bleek echter zowel de ORR als PFS beter met sunitinib dan met de immunotherapiecombinatie.

De onderzoekers concluderen de immunotherapiecombinatie met nivolumab en ipilimumab bij mRCC-patiënten met een gemiddeld of ongunstig risicoprofiel een mogelijke eerstelijnsbehandeling zou kunnen zijn, met name bij patiënten met een baseline PD-L1-expressie ≥1%. De geldt niet voor patiënten met een gunstig risicoprofiel.

Door: Bianca Hagenaars

Referentie: Escudier B, et al. ESMO 2017; abstr. LBA5.